Regulamin

REGULAMIN

 

Sprzęt fotograficzny podlegający wypożyczeniu jest wyłączną własnością firmy

 FOTO-SPARROW Jacek Wróbel ul. Armii Krajowej 7, 36-030 Błażowa, NIP 813-184-75-57 REGON 368515615

 

KLIENTEM Wypożyczalni Sprzętu Fotograficznego FOTO-SPARROW może być każda osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptuje regulamin Wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych i zachowanie ich w dyspozycji Wypożyczalni następuje przez podpisanie przez Klienta Umowy Wypożyczenia, której załącznikiem będzie niniejszy Regulamin.

 1. Umowa wypożyczenia jest jedynym dokumentem, który uprawnia do wypożyczenia sprzętu fotograficznego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzęt może wypożyczyć Klient legitymujący się ważnym dowodem osobistym lub paszportem oraz drugim dokumentem potwierdzającym tożsamość, które są następnie skanowane przez Wypożyczalnię, oraz zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
 3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt w pełni sprawny, gotowy do pracy.
 4. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się tylko i wyłącznie w siedzibie wypożyczalni, tj. pod adresem;                                      Armii Krajowej 7, pok. 11 30-030 Błażowa w godzinach 8-16, chyba, że strony ustalą inaczej.
 5. Formą zabezpieczenia jest weksel, wystawiony przez Klienta, na kwotę wartości odtworzenia wypożyczanego sprzętu.
 6. Klient podpisując Umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Z chwilą wydania sprzętu Klientowi przez Wypożyczalnię na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem bądź utratą sprzętu.
 7. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie nie gorszym jak w dniu wypożyczenia i w terminie ustalonym w umowie wypożyczenia.
 9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania i eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem.
 10. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 11. Klient nie może dokonywać we własnym zakresie ani zlecać podmiotom trzecim żadnych ingerencji oraz napraw sprzętu.
 1. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.
 2. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony lub uszkodzony sprzęt.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.
 4. Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie na numer: 604597917.  Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni.
 5. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normatywne zużycie sprzętu, jego zniszczenie lub zdekompletowanie. Wysokość wyrządzonej szkody ustala wypożyczalnia na podstawie oszacowania przez wypożyczalnię wartość braków lub wyceny naprawy przez autoryzowany serwis.
 7. Po wykonaniu usługi wypożyczenia sprzętu wystawiany jest paragon lub faktura vat.
 8. Inne, nieujęte w Regulaminie Wypożyczalni kwestie regulują stosowne przepisy kodeksu cywilnego.